Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp tử trội?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp tử trội?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp tử trội?
A. AA×Aa.
B. Aa×Aa.
C. Aa×aa.
D. AA×AA.