Theo lý thuyết, hki nói về sự di truyền các gen ở thú, phát biểu nào sau đây sai?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo lý thuyết, hki nói về sự di truyền các gen ở thú, phát biểu nào sau đây sai?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Theo lý thuyết, hki nói về sự di truyền các gen ở thú, phát biểu nào sau đây sai?
A. Các gen trên 1 NST thường di truyền cùng nhau và tạo thành nhóm gen liên kết.
B. Các gen ở vùng không tương đồng của NST giới tính Y chỉ biểu hiện kiểu hình ở giới đực.
C. Các gen trong tế bào chất thường di truyền theo dòng mẹ.
D. Các gen ở vùng không tương đồng của NST giới tính X chỉ biểu hiện kiểu hình ở giới cái.