Theo lí thuyết, quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra giao tử ab?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo lí thuyết, quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra giao tử ab?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Theo lí thuyết, quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra giao tử ab?
A. AaBB.
B. Aabb.
C. AAbb.
D. aaBB.