Theo lí thuyết quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây không tạo ra giao tử ab?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo lí thuyết quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây không tạo ra giao tử ab?
Quảng Văn Hải hỏi 3 năm trước

Theo lí thuyết quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây không tạo ra giao tử ab?
A. Aabb.
B. AABB.
C. aabb.
D. aaBb.