Theo lí thuyết quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây không tạo ra giao tử ab?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo lí thuyết quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây không tạo ra giao tử ab?
Quảng Văn Hải hỏi 1 năm trước

Theo lí thuyết quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây không tạo ra giao tử ab?
A. Aabb.
B. AABB.
C. aabb.
D. aaBb.

1 Answers
quangvanhai Nhân viên trả lời 1 năm trước

Kiểu gen tạo ra được giao tử ab là kiểu gen phải mang cả alen a và alen b.
Vậy chỉ có kiểu gen AABB là không mang cả alen a và alen b.
=> Đáp án: B

Your Answer