Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen $AaX^BY$ tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen $AaX^BY$ tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen $AaX^BY$ tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?
A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.