Theo lí thuyết, phép lai P: $\frac{AB}{AB}\times \frac{aB}{aB}$ tạo ra F1 có bao nhiêu loại kiểu gen?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo lí thuyết, phép lai P: $\frac{AB}{AB}\times \frac{aB}{aB}$ tạo ra F1 có bao nhiêu loại kiểu gen?
quangvanhai Nhân viên hỏi 9 tháng trước

Theo lí thuyết, phép lai P: $\frac{AB}{AB}\times \frac{aB}{aB}$ tạo ra F1 có bao nhiêu loại kiểu gen?
A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.