Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra ${{\text{F}}_{1}}$ có một loại kiểu gen?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra ${{\text{F}}_{1}}$ có một loại kiểu gen?
quangvanhai Nhân viên hỏi 9 tháng trước

Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra ${{\text{F}}_{1}}$ có một loại kiểu gen?
A. Aa × aa.
B. Aa × Aa.
C. AA × Aa.
D. aa × aa