Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 25%?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 25%?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 25%?
A. Aa × Aa.
B. aa × aa.
C. AA ×Aa.
D. Aa × aa.