Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1 ?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1 ?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1 ?
A. AA × AA.
B. Aa× aa.
C. Aa × Aa.
D. AA × aa.