Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 1 loại kiểu gen?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 1 loại kiểu gen?
quangvanhai Nhân viên hỏi 7 tháng trước

Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 1 loại kiểu gen?
A. AA × Aa.
B. AA× aa.
C. Aa × Aa.
D. Aa× aa.

Your Answer