Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp?
edu shop hỏi 3 năm trước

Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp?
A. aa × aa.
B. AA × aa.
C. Aa × Aa.
D. AA × Aa.