Theo lí thuyết, nếu phép lai thuận là ♂ Cây quả tròn × ♀ Cây quả dài thì phép lai nào sau đây là phép lai nghịch?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo lí thuyết, nếu phép lai thuận là ♂ Cây quả tròn × ♀ Cây quả dài thì phép lai nào sau đây là phép lai nghịch?
Quảng Hải hỏi 3 năm trước

Theo lí thuyết, nếu phép lai thuận là ♂ Cây quả tròn × ♀ Cây quả dài thì phép lai nào sau đây là phép lai nghịch?
A. ♂ Cây quả tròn × ♀ Cây quả tròn.
B. ♂ Cây quả dài × ♀ Cây quả dài.
C. ♂ Cây quả tròn × ♀ Cây quả dài.
D. ♂ Cây quả dài × ♀ Cây quả tròn.