Theo lí thuyết, khi nói về cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, phát biểu nào sau đây đúng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo lí thuyết, khi nói về cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, phát biểu nào sau đây đúng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Theo lí thuyết, khi nói về cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Vùng khởi động là nơi enzim ARN pôlimeaza bám vào và khởi động quá trình phiên mã.
B. Các gen cấu trúc Z, Y, A luôn có số lần phiên mã bằng số lần nhân đôi.
C. Khi môi trường có lactôzơ, các phân tử lactôzơ sẽ ngăn cản sự phiên mã của gen điều hòa.
D. Gen điều hòa thuộc thành phần cấu trúc của opêron Lac.