Theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho đời con có ưu thế lai cao nhất?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho đời con có ưu thế lai cao nhất?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho đời con có ưu thế lai cao nhất?
A. AABB × AABB.
B. AAbb × aabb.
C. aabb × AABB.
D. aaBB × AABB.