Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsThành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?
quangvanhai Nhân viên hỏi 9 tháng trước

Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?
A. Phức hợp aa – tARN.
B. Ribôxôm.
C. mARN.
D. Gen.