Tế bào nào sau đây của cây bằng lăng có chức năng hấp thụ nước từ đất?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTế bào nào sau đây của cây bằng lăng có chức năng hấp thụ nước từ đất?
edu shop hỏi 1 năm trước

Tế bào nào sau đây của cây bằng lăng có chức năng hấp thụ nước từ đất?
A. Tế bào bao bó mạch.
B. Tế bào lông hút.
C. Tế bào khí khổng.
D. Tế bào nội bì rễ.

1 Answers
quangvanhai Nhân viên trả lời 1 năm trước

Thực vật nói chung, cây bằng lăng nói riêng. Cơ quan hấp thụ nước mà ion khoáng là RỄ. Cụ thể là quá trình này do các tế bào lôn hút đảm nhiệm.
=> Đáp án: B

Your Answer