Tế bào nào sau đây của cây bằng lăng có chức năng hấp thụ nước từ đất?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTế bào nào sau đây của cây bằng lăng có chức năng hấp thụ nước từ đất?
edu shop hỏi 3 năm trước

Tế bào nào sau đây của cây bằng lăng có chức năng hấp thụ nước từ đất?
A. Tế bào bao bó mạch.
B. Tế bào lông hút.
C. Tế bào khí khổng.
D. Tế bào nội bì rễ.