Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?
A. Tập hợp voọc mũi hếch ở rừng Khau Ca.
B. Tập hợp bướm ở rừng Cúc Phương.
C. Tập hợp chim ở Thảo Cầm Viên.
D. Tập hợp cá ở Hồ Tây.