Tập hợp sinh vật nào sau đây là 1 quần thể sinh vật?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTập hợp sinh vật nào sau đây là 1 quần thể sinh vật?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Tập hợp sinh vật nào sau đây là 1 quần thể sinh vật?
A. Tập hợp cây trong rừng Cúc Phương.
B. Tập hợp cá trong hồ Gươm.
C. Tập họp chim trên 1 hòn đáo.
D. Tập hợp cây thông nhựa trên 1 đồi thông.