Sự biến động số lượng cá thể của quần thể diễn ra theo chu kì mùa có thể do nguyên nhân nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsSự biến động số lượng cá thể của quần thể diễn ra theo chu kì mùa có thể do nguyên nhân nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Sự biến động số lượng cá thể của quần thể diễn ra theo chu kì mùa có thể do nguyên nhân nào sau đây?
A. Sóng thần.
B. Khí hậu.
C. Động đất.
D. Cháy rừng.