Số lượng cá thể lớn nhất mà quần thể có thể đạt được phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường được gọi là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsSố lượng cá thể lớn nhất mà quần thể có thể đạt được phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường được gọi là
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Số lượng cá thể lớn nhất mà quần thể có thể đạt được phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường được gọi là
A. mật độ cá thể.
B. kích thước tối thiểu.
C. kích thước tối đa.
D. kích thước trung bình.