Sinh vật nào sau đây thuộc mắt xích mở đầu trong chuỗi thức ăn?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsSinh vật nào sau đây thuộc mắt xích mở đầu trong chuỗi thức ăn?
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Sinh vật nào sau đây thuộc mắt xích mở đầu trong chuỗi thức ăn?
A. Chim sâu
B. Cây lúa
C. Sâu ăn lúa
D. Diều hâu

Your Answer