Sinh vật nào sau đây có cặp NST giới tính ở giới cái là XX và giới đực là XY?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsSinh vật nào sau đây có cặp NST giới tính ở giới cái là XX và giới đực là XY?
edu shop hỏi 2 năm trước

Sinh vật nào sau đây có cặp NST giới tính ở giới cái là XX và giới đực là XY?
A. Thỏ.
B. Bướm.
C. Chim.
D. Châu chấu.