Quần thể sinh vật không có đặc trung nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsQuần thể sinh vật không có đặc trung nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 8 tháng trước

Quần thể sinh vật không có đặc trung nào sau đây?
A. Thành phần loài.
B. Kích thước quần thể.
C. Mật độ cá thể.
D. Nhóm tuổi (còn gọi là cấu trúc tuổi).

Your Answer