Quần thể sinh vật không có đặc trưng nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsQuần thể sinh vật không có đặc trưng nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Quần thể sinh vật không có đặc trưng nào sau đây?
A. Mật độ cá thể.
B. Tỉ lệ giới tinh.
C. Cấu trúc tuổi.
D. Độ đa dạng.

Your Answer