Quần thể sinh vật có đặc trưng nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsQuần thể sinh vật có đặc trưng nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Quần thể sinh vật có đặc trưng nào sau đây?
A. Loài ưu thế.
B. Loài đặc trưng.
C. Cấu trúc tuổi.
D. Thành phần loài.

Your Answer