Quan hệ giữa lúa và cỏ trong một ruộng lúa thuộc quan hệ

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsQuan hệ giữa lúa và cỏ trong một ruộng lúa thuộc quan hệ
quangvanhai Nhân viên hỏi 5 tháng trước

Quan hệ giữa lúa và cỏ trong một ruộng lúa thuộc quan hệ
A. hợp tác.
B. cộng sinh.
C. kí sinh.
D. cạnh tranh.

Your Answer