Quan hệ giữa lúa và cỏ trong một ruộng lúa thuộc quan hệ

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsQuan hệ giữa lúa và cỏ trong một ruộng lúa thuộc quan hệ
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Quan hệ giữa lúa và cỏ trong một ruộng lúa thuộc quan hệ
A. hợp tác.
B. cộng sinh.
C. kí sinh.
D. cạnh tranh.

Your Answer