Quá trình tổng hợp phân tử nào sau đây có sự hình thành liên kết peptit giữa các đơn phân

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsQuá trình tổng hợp phân tử nào sau đây có sự hình thành liên kết peptit giữa các đơn phân
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Quá trình tổng hợp phân tử nào sau đây có sự hình thành liên kết peptit giữa các đơn phân
A. ADN
B. Prôtêin
C. mARN
D. tARN

10 Answers
Thanh thảo trả lời 10 tháng trước

A

Huyền Trang trả lời 10 tháng trước
  • Các đơn phân của protein là các axit amin liên kết với nhau bằng liện kiết peptit.
  • Các đơn phân của ADN cũng như các loại ARN liên kết với nhau bằng kiên kết  cộng hoá trị (trong 1 mạch) hoặc liên kết hidro (các nu dối diện ở 2 mạch).

=> mình chọn B.
 

minh thư trả lời 10 tháng trước

A

Kim Ngọc trả lời 10 tháng trước

C

Thu trả lời 10 tháng trước

C

Your Answer