Quá trình tổng hợp phân tử nào sau đây có sự hình thành liên kết peptit giữa các đơn phân

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsQuá trình tổng hợp phân tử nào sau đây có sự hình thành liên kết peptit giữa các đơn phân
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 tuần trước

Quá trình tổng hợp phân tử nào sau đây có sự hình thành liên kết peptit giữa các đơn phân
A. ADN
B. Prôtêin
C. mARN
D. tARN

8 Answers
Thanh thảo trả lời 1 tuần trước

A

Huyền Trang trả lời 1 tuần trước
  • Các đơn phân của protein là các axit amin liên kết với nhau bằng liện kiết peptit.
  • Các đơn phân của ADN cũng như các loại ARN liên kết với nhau bằng kiên kết  cộng hoá trị (trong 1 mạch) hoặc liên kết hidro (các nu dối diện ở 2 mạch).

=> mình chọn B.
 

minh thư trả lời 1 tuần trước

A

Kim Ngọc trả lời 1 tuần trước
Thu trả lời 1 tuần trước

C

Your Answer