Quá trình tổng hợp phân tử nào sau đây có sự hình thành liên kết peptit giữa các đơn phân

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsQuá trình tổng hợp phân tử nào sau đây có sự hình thành liên kết peptit giữa các đơn phân
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Quá trình tổng hợp phân tử nào sau đây có sự hình thành liên kết peptit giữa các đơn phân
A. ADN
B. Prôtêin
C. mARN
D. tARN