Quá trình chuyển hóa $NH_4^+$ thành $NO_3^-$ do hoạt động của nhóm vi khuẩn

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsQuá trình chuyển hóa $NH_4^+$ thành $NO_3^-$ do hoạt động của nhóm vi khuẩn
edu shop hỏi 8 tháng trước

Quá trình chuyển hóa $NH_4^+$ thành $NO_3^-$ do hoạt động của nhóm vi khuẩn
A. cố định nitơ.
B. nitrat hóa.
C. amôn hóa.
D. phản nitrat hóa.

Your Answer