Phép lai P:$\frac{AB}{ab}\times \frac{ab}{ab}$ thu được F1. Cho biết quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsPhép lai P:$\frac{AB}{ab}\times \frac{ab}{ab}$ thu được F1. Cho biết quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Phép lai P:$\frac{AB}{ab}\times \frac{ab}{ab}$ thu được F1. Cho biết quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?
A. 8.
B. 2.
C. 6.
D. 4.