Phép lai P: ${\rm{Aa}}\frac{{BD}}{{bd}} \times {\rm{Aa}}\frac{{Bd}}{{bd}}$ Alen M bị đột biến điểm thành alen m. Theo lí thuyết, alen M và alen m thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các trội là trội hoàn toàn và xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. Theo lí thuyết, ở F1 số cá thể dị hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsPhép lai P: ${\rm{Aa}}\frac{{BD}}{{bd}} \times {\rm{Aa}}\frac{{Bd}}{{bd}}$ Alen M bị đột biến điểm thành alen m. Theo lí thuyết, alen M và alen m thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các trội là trội hoàn toàn và xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. Theo lí thuyết, ở F1 số cá thể dị hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Phép lai P: ${\rm{Aa}}\frac{{BD}}{{bd}} \times {\rm{Aa}}\frac{{Bd}}{{bd}}$ Alen M bị đột biến điểm thành alen m. Theo lí thuyết, alen M và alen m thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các trội là trội hoàn toàn và xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. Theo lí thuyết, ở F1 số cá thể dị hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ
A. 37,5%.
B. 25,0%.
C. 12,5%.
D. 17,5%.