Phát biểu nào sau đây về tuần hoàn máu ở người bình thường là sai?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsPhát biểu nào sau đây về tuần hoàn máu ở người bình thường là sai?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Phát biểu nào sau đây về tuần hoàn máu ở người bình thường là sai?
A. Tổng tiết diện mao mạch lớn hơn tổng tiết diện động mạch.
B. Vận tốc máu trong động mạch chậm hơn trong mao mạch.
C. Huyết áp đạt cực đại (huyết áp tâm thu) ứng với lúc tim co.
D. Huyết áp ở động mạch chủ cao hơn huyết áp ở tĩnh mạch chủ.