Phát biểu nào sau đây về gen quy định tính trạng nằm trong ti thể là sai?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsPhát biểu nào sau đây về gen quy định tính trạng nằm trong ti thể là sai?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Phát biểu nào sau đây về gen quy định tính trạng nằm trong ti thể là sai?
A. Tính trạng chỉ biểu hiện ở một giới.
B. Được di truyền theo dòng mẹ.
C. Kết quả của phép lai thuận khác phép lai nghịch.
D. Được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của giao tử cái.