Phát biểu nào sau đây về đột biến gen là sai?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsPhát biểu nào sau đây về đột biến gen là sai?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Phát biểu nào sau đây về đột biến gen là sai?
A. Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá.
B. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn làm thay đổi chức năng của prôtêin.
C. Đột biến gen có thể có hại, có lợi hoặc trung tính đối với thể đột biến.
D. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường và tổ hợp gen.