Phát biểu nào sau đây về dòng năng lượng trong hệ sinh thái là sai?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsPhát biểu nào sau đây về dòng năng lượng trong hệ sinh thái là sai?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Phát biểu nào sau đây về dòng năng lượng trong hệ sinh thái là sai?
A. Năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường.
B. Bậc dinh dưỡng phía sau tích luỹ khoảng 90% năng lượng nhận từ bậc dinh dưỡng liền kề thấp hơn.
C. Trong chu trình dinh dưỡng, năng lượng truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao.
D. Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ phần trăm (%) chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái.