Phát biểu nào sau đây đúng về tiêu hoá ở động vật?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsPhát biểu nào sau đây đúng về tiêu hoá ở động vật?
quangvanhai Nhân viên hỏi 5 tháng trước

Phát biểu nào sau đây đúng về tiêu hoá ở động vật?
A. Động vật có xương sống và nhiều loài động vật không xương sống có ống tiêu hoá.
B. Ruột khoang có ống tiêu hoá và chỉ có tiêu hoá ngoại bào.
C. Tiêu hoá là quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra năng lượng.
D. Ở động vật đơn bào, thức ăn được tiêu hoá trong túi tiêu hoá.