Phát biểu nào sau đây đúng về quang hợp ở thực vật?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsPhát biểu nào sau đây đúng về quang hợp ở thực vật?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Phát biểu nào sau đây đúng về quang hợp ở thực vật?
A. Pha tối của quang hợp chỉ diễn ra trong điều kiện không có ánh sáng.
B. Điểm bù $\text{C}{{\text{O}}_{2}}$ của thực vật ${{\text{C}}_{3}}$ thấp hơn thực vật ${{\text{C}}_{4}}$.
C. Nguyên liệu của quá trình quang hợp là $\text{C}{{\text{O}}_{2}}$ và ${{\text{H}}_{2}}\text{O}$.
D. Pha sáng của quang hợp sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp glucôzơ.