Phát biểu nào sau đây đúng về đột biến đảo đoạn?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsPhát biểu nào sau đây đúng về đột biến đảo đoạn?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Phát biểu nào sau đây đúng về đột biến đảo đoạn?
A. Làm thay đổi nhóm gen liên kết.
B. Luôn làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.
C. Luôn làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên một NST.
D. Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên một NST.