Phát biểu nào sau đây đúng về chu trình cacbon?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsPhát biểu nào sau đây đúng về chu trình cacbon?
quangvanhai Nhân viên hỏi 9 tháng trước

Phát biểu nào sau đây đúng về chu trình cacbon?
A. Phần lớn cacbon ra khỏi chu trình và không được tái sử dụng.
B. Chỉ thực vật mới có khả năng sử dụng cacbon điôxit $\left( \text{C}{{\text{O}}_{2}} \right)$.
C. Các động vật không tham gia chuyển hoá cacbon.
D. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbon điôxit $\left( \text{C}{{\text{O}}_{2}} \right)$.