Phát biểu nào sau đây đúng về các thành phần hữu sinh của hệ sinh thái?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsPhát biểu nào sau đây đúng về các thành phần hữu sinh của hệ sinh thái?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Phát biểu nào sau đây đúng về các thành phần hữu sinh của hệ sinh thái?
A. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 .
B. Vi khuẩn lam thuộc nhóm sinh vật sản xuất.
C. Thực vật và tất cả các loài vi khuẩn thuộc nhóm sinh vật sản xuất.
D. Sinh vật kí sinh và hoại sinh đều là sinh vật phân giải.