Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsPhân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã?
quangvanhai Nhân viên hỏi 7 tháng trước

Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã?
A. ADN.
B. mARN.
C. tARN.
D. rARN.

Your Answer