Phân tử nào sau đây được dùng làm khuôn cho quá trình dịch mã?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsPhân tử nào sau đây được dùng làm khuôn cho quá trình dịch mã?
quangvanhai Nhân viên hỏi 8 tháng trước

Phân tử nào sau đây được dùng làm khuôn cho quá trình dịch mã?
A. ADN.
B. tARN.
C. mARN.
D. rARN.

Your Answer