Pha sáng của quá trình quang hợp ở thực vật sử dụng các chất nào sau đây để đồng hóa $CO_2$ thành cacbonhiđrat?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsPha sáng của quá trình quang hợp ở thực vật sử dụng các chất nào sau đây để đồng hóa $CO_2$ thành cacbonhiđrat?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Pha sáng của quá trình quang hợp ở thực vật sử dụng các chất nào sau đây để đồng hóa $CO_2$ thành cacbonhiđrat?
A. $H_2$ và $O_2$.
B. $O_2$ và $H_2O$.
C. ATP và NADPH.
D. NADPH và $H_2$.