Ôxi được giải phóng trong quá trình quang hợp ở thực vật có nguồn gốc từ phân tử nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsÔxi được giải phóng trong quá trình quang hợp ở thực vật có nguồn gốc từ phân tử nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Ôxi được giải phóng trong quá trình quang hợp ở thực vật có nguồn gốc từ phân tử nào sau đây?
A. $C_6H_{12}O_6$.
B. $H_2O$.
C. $CO_2$.
D. $C_5H_{10}O_5$.