Ở tế bào nhân thực, loại axit nuclêic nào sau đây làm khuôn cho quá trình phiên mã?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsỞ tế bào nhân thực, loại axit nuclêic nào sau đây làm khuôn cho quá trình phiên mã?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Ở tế bào nhân thực, loại axit nuclêic nào sau đây làm khuôn cho quá trình phiên mã?
A. mARN.
B. ADN.
C. rARN.
D. tARN.