Ở tế bào động vật, bào quan nào sau đây chứa gen di truyền theo dòng mẹ?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsỞ tế bào động vật, bào quan nào sau đây chứa gen di truyền theo dòng mẹ?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Ở tế bào động vật, bào quan nào sau đây chứa gen di truyền theo dòng mẹ?
A. Ti thể.
B. Ribôxôm.
C. Không bào.
D. Lưới nội chất.