Ở sinh vật nhân thực, NST được cấu tạo bởi hai thành phần chủ yếu là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsỞ sinh vật nhân thực, NST được cấu tạo bởi hai thành phần chủ yếu là
quangvanhai Nhân viên hỏi 9 tháng trước

Ở sinh vật nhân thực, NST được cấu tạo bởi hai thành phần chủ yếu là
A. ARN và prôtêin histô.
B. AND và prôtêin histôn.
C. AND và mARN.
D. ADN và tARN.