Ở sinh vật nhân thực, côđon nào sau đây mã hóa axit amin metionin?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsỞ sinh vật nhân thực, côđon nào sau đây mã hóa axit amin metionin?
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Ở sinh vật nhân thực, côđon nào sau đây mã hóa axit amin metionin?
A. 5’AAG3’.
B. 5’AUG3’.
C. 5’UXG3’.
D. 5’UGX3’.

Your Answer