Ở sinh vật nhân sơ, mạch khuôn của đoạn gen B có trình tự các nuclêôtit trong vùng mã hoá như sau

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsỞ sinh vật nhân sơ, mạch khuôn của đoạn gen B có trình tự các nuclêôtit trong vùng mã hoá như sau
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Ở sinh vật nhân sơ, mạch khuôn của đoạn gen B có trình tự các nuclêôtit trong vùng mã hoá như sau: Gen B: 3’…TAX ATG AXX AGT TXA AGT AAT TTX TAG XAT ATT…5’. Do đột biến điểm làm xuất hiện ba alen mới có trình tự các nuclêôtit tương ứng là:
Alen B1: 3’…TAX ATG AXX AGX TXA AGT AAT TTX TAG XAT ATT…5’.
Alen B2: 3’…TAX ATG AXX AGT TXA AGT AAT TAX TAG XAT ATT…5’.
Alen B3: 3’…TAX ATG AXX AGT TXA AGT AXT TAX TAG XAT ATT…5’.
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các đoạn pôlipeptit được tạo ra từ các alen đột biến có số axit amin bằng nhau.
B. Alen B1 được tạo ra từ gen ban đầu do đột biến thay thế một cặp T – A thành cặp A – T.
C. Sơ đồ xuất hiện các alen đột biến từ gen B là B3 ← B → B2 → B1.
D. mARN được tạo ra từ alen B2 dịch mã cần môi trường cung cấp 2 axit amin foocmin mêtiônin.