Ở sinh vật lưỡng bội, thể đột biến nào sau đây mang bộ NST 3n?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsỞ sinh vật lưỡng bội, thể đột biến nào sau đây mang bộ NST 3n?
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Ở sinh vật lưỡng bội, thể đột biến nào sau đây mang bộ NST 3n?
A. Thể tam bội.
B. Thể ba.
C. Thể tứ bội.
D. Thể một.

Your Answer