Ở ruồi giấm, xét 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X có 2 alen là A và a. Cách viết kiểu gen nào sau đây đúng?Lai tế bào xôma của loài 1 có kiểu gen Aa với tế bào xôma của loài 2 có kiểu gen Dd, có thể thu được tế bào lai có kiểu gen

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsỞ ruồi giấm, xét 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X có 2 alen là A và a. Cách viết kiểu gen nào sau đây đúng?Lai tế bào xôma của loài 1 có kiểu gen Aa với tế bào xôma của loài 2 có kiểu gen Dd, có thể thu được tế bào lai có kiểu gen
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Lai tế bào xôma của loài 1 có kiểu gen Aa với tế bào xôma của loài 2 có kiểu gen Dd, có thể thu được tế bào lai có kiểu gen
A. AAdd.
B. aaDD.
C. aaDd.
D. AaDd.